I. Nếu hộ chiếu Việt Nam mà Quý vị đang sử dụng có sai lệch thông tin nhân thân (họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, số chứng minh nhân dân) cần sửa đổi, bổ sung, Quý vị nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán.

Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai xin sửa đổi, bổ sung có dán ảnh (tải mẫu)

(2) Hộ chiếu Việt Nam đang sử dụng.

(3) Bản gốc và 01 bản sao Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Quyết định của cơ quan Việt Nam có thẩm quyền liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung chi tiết nhân thân (Quyết định này cần phải thực hiện thủ tục chứng thực lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam).

II. Nếu Quý vị đổi tên hoặc đổi họ theo chồng theo yêu cầu của luật pháp sở tại… cần bổ sung tên mới, Quý vị nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán.

Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai xin sửa đổi, bổ sung có dán ảnh (tải mẫu)

(2) Hộ chiếu Việt Nam đang sử dụng.

(3) Bản gốc và 01 bản sao của một trong những giấy tờ sau: Quyết định đổi tên của Tòa án hoặc các cơ quan có thẩm quyền của Anh/Ai-len; đăng ký kết hôn (đối với Quý vị đổi họ theo chồng). Những giấy tờ này cần được chứng thực tại Bộ Ngoại giao Anh.

(4) Bản gốc và 01 bản sao hộ chiếu Anh/Ai-len với tên mới hoặc bản gốc và 01 bản sao hộ chiếu nước ngoài của chồng.

Trên cơ sở giấy tờ đã được chứng thực, Đại sứ quán sẽ thực hiện thủ tục bổ sung nội dung này trên trang Bị chú của hộ chiếu.

Lưu ý: 

– Đối với hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán, bản gốc các giấy tờ theo yêu cầu của Quý vị sẽ được trả ngay cho Quý vị sau khi cán bộ lãnh sự Đại sứ quán đối chiếu với bản sao.

III. Trong trường hợp Quý vị không thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán vì lý do bất khả kháng hoặc Quý vị đang cư trú tại Ai-len:

Quý vị có thể gửi hồ sơ như mục I hoặc II qua đường bưu điện đến Đại sứ quán và các giấy tờ sau cần được công chứng tại cơ quan công chứng Anh/Ai-len (Notary Public) và chứng thực tại Bộ Ngoại giao Anh/Ai-len, cụ thể: 

(1) Tờ khai xin sửa đổi, bổ sung có dán ảnh (tải mẫu)

(2) Hộ chiếu Việt Nam đang sử dụng.

(3) 01 bản sao (có công chứng) của một trong những giấy tờ sau: Quyết định đổi tên của Tòa án hoặc các cơ quan có thẩm quyền của Anh/Ai-len; đăng ký kết hôn (đối với Quý vị đổi họ theo chồng).

(4) 01 bản sao (có công chứng) hộ chiếu Anh/Ai-len với tên mới hoặc bản gốc và 01 bản sao hộ chiếu nước ngoài của chồng.

Trên cơ sở giấy tờ đã được chứng thực, Đại sứ quán sẽ thực hiện thủ tục bổ sung nội dung này trên trang Bị chú của hộ chiếu nội dung này.

– Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện:

+ Quý vị cần trả chi phí nhận kết quả qua đường bưu điện. Mỗi bộ hồ sơ cần được để trong 01 bì thư riêng biệt để tránh nhầm lẫn (không để chung từ 02 bộ hồ sơ trở lên hoặc các hồ sơ thực hiện các thủ tục khác nhau trong cùng 01 bì thư). Đại sứ quán sẽ thực hiện gửi trả kết quả cho từng hồ sơ trong từng bì thư riêng biệt.

+ Đại sứ quán sẽ không xử lý các hồ sơ thực hiện các thủ tục lãnh sự khác nhau nhưng gửi chung và không tách riêng biệt từng hồ sơ theo yêu cầu.

IV. Thời hạn xử lý:

05 ngày làm việc