Note:

1. One appointment is applicable for one consular service only/ Mỗi lịch hẹn chỉ áp dụng cho một hồ sơ lãnh sự.

2. In case of emmergency, please contact our Consular Section at consular@vietnamembassy.org.uk or at the adress 12-14 Victoria Road, London, W8 5RD, from 9:30-12:30, Monday to Friday, except public holidays and dates closed as posted on the Embassy’s website / Trong trường hợp khẩn cấp, Quý vị liên lạc với Bộ phận Lãnh sự qua email: consular@vietnamembassy.org.uk hoặc tại địa chỉ 12-14 Victoria Road, London, W8 5RD, từ 9:30-12:30 các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ theo thông báo trên trang web của Đại sứ quán.