ĐƯA THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT VỀ VIỆT NAM

 Hồ sơ gồm:

  1. 01 bản sao Hộ chiếu hoặc Giấy Thông hành của người đề nghị cấp Giấy phép.
  2. 01 bản sao giấy tờ chứng minh người đề nghị là thân nhân của người đã chết. Nếu người đề nghị không phải là thân nhân thì cần có Giấy ủy quyền của thân nhân người đã chết.
  3. Bản gốc hoặc bản sao Hộ chiếu hoặc Giấy Thông hành Việt Nam hoặc Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của người đã chết (nếu có).
  4. 01 bản sao Giấy phép thường trú tại ViệtNamcủa người đã chết nếu người chết là người nước ngoài thường trú ở ViệtNam.
  5. 01 bản sao Giấy Chứng tử.
  6. 01 bản photo Giấy Chứng nhận vệ sinh, kiểm dịch y tế (đối với thi hài), Giấy Chứng nhận hỏa thiêu thi hài (đối với tro cốt) do cơ quan có thẩm quyền của Anh /Ai-len cấp.
  7. 01 Đơn xin phép mang thi hài, hài cốt, tro cốt của người thân về chôn cất, bảo quản tại địa phương theo mẫu số 02/NG-LS Mau don 02/NG-LS có xác nhận đồng ý của Ủy ban nhân dân xã, phường của ViệtNamcấp.
  8. 01 Đơn đề nghị đưa thi hài, hài cốt hoặc tro cốt về ViệtNamtheo mẫu 01/NG-LS Mau don 01/NG-LS
Thời gian trả kết quả: Sau 05 ngày làm việc


HOW TO GET A PERMIT FOR THE TRANSPORTATION OF HUMAN ASHES TO VIETNAM?

What to submit to the Embassy? 

1. Photocopy of passports of applicant  

2. Papers proving that the applicant is the relative of the dead person or the authorisation letter from the relative of the dead person to bring the ashes/dead body to Viet Nam

3. Vietnamese Passport or travel document or paper proving Vietnamese natioanlity of the late person

4. Notarised copy of the Vietnamese Resident Permit if the late person is foreigners

5. A Notarised copy of the Death Certificate

6. A Notarised copy of No Infectious and Contagious Diseases Certificate (in case of dead body) or notarised copy of the Certificate of Cremation (in case of ashes).

7. Permission from the People’s Committee at sub-district (xã/phuong) level in Vietnam where ashes will be transported to. A family member in Vietnam should fill out the attached form, submit it to the local authorities (Uy ban Nhân dân Xã/Phuong) for endorsement, and send it back to the UK-based applicant for submission to the Embassy.

8. Application for a Permit for the Transportation of Human Ashes to Vietnam. Download here.